“Jako światowi liderzy wskazujemy drogę do zrównoważonego rozwoju.”

Klasmann-Deilmann:
Nas­ze pro­duk­ty i ser­wis

Sub­stra­ty
Zie­mia do sad­ze­nia
Surow­ce
Ener­gia odna­wi­al­na

Pro­mu­je­my wzrost na całym świe­cie

Klasmann-Deilmann jest wiodącą grupą kor­por­a­cy­jną w międ­zy­na­r­odo­wym prze­myś­le podłożo­wym, z fir­m­a­mi hand­lo­wy­mi i pro­duk­cy­jny­mi w Euro­pie, Azji i Ame­ryce. Na całym świe­cie nas­ze podłoża są pod­sta­wą do wzros­tu i rozwo­ju roś­lin oraz suk­ce­su nas­zych part­nerów i kli­en­tów w komer­cy­jnym sek­tor­ze ogrod­niczym.

Jes­teś­my rów­nież obie­cu­ją­cym dost­aw­cą odna­wi­al­nej ener­gii i zas­obów. Obec­nie kon­cen­tru­je­my się na pro­duk­c­ji i sprze­daży zręb­ków z nas­zych włas­nych plan­ta­c­ji o rot­ac­ji krót­koter­mi­no­wej i innych zale­si­eń do ter­micz­nego spa­la­nia.

Fir­ma założo­na w 1913 roku, jest bard­zo per­spek­ty­wicz­na. A nas­ze stra­te­gicz­ne ukie­run­ko­wa­nie pozwa­la być na dobrej drod­ze do cia­głe­go wzros­tu i osiągać trwałe suk­ce­sy we wszyst­kich obs­za­rach działal­ności.

packshots_klasmann-deilmann

O fir­mie

Cer­ty­fi­kowa­na jakość oznac­za więks­zą nie­za­wod­ność

Wys­o­kie stan­dar­dy Klasmann-Deilmann są kluc­zo­wym czyn­ni­kiem suk­ce­su nas­zej fir­my. Pod­da­je­my się cer­ty­fi­ka­c­ji, aby­ś­my mog­li sta­le uleps­zać i zapew­niać nas­zym kli­en­tom spo­kój, na któ­ry zasłu­gu­ją.

Nas­ze zar­ząd­za­nie jakością jest cer­ty­fi­kowa­ne zgod­nie z ISO 9001. Zapew­nien­ie jakości nas­zych podłożyi odpo­wia­da wyty­cz­nym holen­der­skiej orga­ni­za­c­ji Rege­ling Han­dels Pot­gron­den (RHP). Nasz eko­lo­gicz­ny pro­dukt TerrAktiv speł­nia rów­nież kry­te­ria RHP, podob­nie jak pro­dukt z włók­na drzew­n­ego GreenFibre. Nas­ze podłoża orga­nicz­ne są moni­to­ro­wa­ne przez Grün­stempel®.

Dążąc do zrów­no­ważo­n­ego rozwo­ju, inte­gru­je­my eko­no­mię, eko­lo­gię i działa­nia społecz­ne w holis­ty­cz­nej stra­te­gii. Nasz Raport Zrów­no­ważo­n­ego Rozwo­ju jest zgod­ny z GRI-G4, a nasz wpływ na kli­mat zost­ał zwery­fi­kowa­ny zgod­nie z nor­mą ISO 14064. Sku­tecz­nie chroni­my śro­do­wis­ko przez rena­tu­rac­je tor­fo­wisk i ich zale­sia­nie. Sta­no­wi to część nas­zej poli­ty­ki śro­do­wis­kowej z cer­ty­fi­ka­tem ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14064
RHP
PEFC
Grün­stempel®